ورود |عضويت
سه شنبه 08 اسفند ماه 1402
Module Border Module Border
   

بازگشت به صفحه اصلی

مواد 18 ، 19 و 20 قانون توزیع عادلانه آب

حقابه و پروانه مصرف معقول

ماده 18 : وزارت جهادكشاورزي ميتواند مطابق ماده 19 اين قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعي و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابه هاي موجود اقدام نمايد بدون اينكه حق اينگونه حقابه داران از بين برود.

تبصره 1 : حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد.

تبصره 2 : مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.

 

ماده 19 : وزارت نيرو موظف است بمنظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته اند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول هيئتهاي سه نفري در هر محل تعيين كند. اين هيئتها طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت نيرو و وزارت جهادكشاورزي تدوين ميشود براساس اطلاعات لازم از قبيل مقدار آب موجود و ميزان سطح و نوع كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب ومعمول عرف محل و ساير عوامل ) نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسيله وزارتخانه هاي ذيربط طبق نظر اين هيئت صادر خواهد شد و معترض به راي هيئت سه نفري اعتراض خود را به سازمان صادر كننده پروانه تسليم ميكند و سازمان مذكور اعتراض را به هيئت پنج نفري ارجاع مينمايد. راي هيئت پنج نفري لازم الاجراء است و معترض ميتواند به دادگاههاي صالحه مراجعه نمايد.

 

ماده 20 : اعضاء هيئتهاي سه نفري مركب خواهند بود از يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت نيرو و يكنفر كارشناس فني به انتخاب وزارت جهادكشاورزي و يكنفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل .

اعضاء هيئتهاي پنج نفري عبارتند از : مديرعامل سازمان آب منطقه اي و مديركل يا رئيس سازمان جهادكشاورزي استان و يا نمايندگان آنها و يكنفر كارشناس به انتخاب وزير نيرو و دو نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل .

در صورتيكه منطقه آبريز شامل چنداستان باشد، انتخاب مقامات دولتي مذكور در اين ماده با وزراي مربوطه خواهد بود.

تبصره : مدت ماموريت و نحوه رسيدگي هيئتهاي سه نفري و پنج نفري و نحوه اجراي تصميمات هيئتهاي مذكور و موارد و ضوابط تجديد نظر و مدت اعتراض به تصميم هيئتها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت نيرو و وزارت جهادكشاورزي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

بازگشت به صفحه اصلی

 

Module Border Module Border
  كاربران بر خط
عضويت عضويت:
Latest New User آخرين:
New Today ورودي امروز: 0
New Yesterday ورودي ديروز: 0
Overall Users در مجموع : 498

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 100
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 100

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 3330521
Visitors بازديد هاي امروز: 1147
Visitors بازديد هاي ديروز: 1884

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1402/12/08 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا